Į pagrindinį turinį 

Dažniausiai užduodami klausimai

KLAUSIMAI APIE ETATŲ PASKIRSTYMĄ:

Svarbu! Minimali karjeros specialisto etato norma – bent 0,5 etato.

 • Jeigu savivaldybės progimnazijose jau yra įdarbinti karjeros specialistai 0,25 etato, tai ar galima juos palikti ten dirbti ir kad mokyklas aptarnautų papildomai iš PPT tarnybos prisijungiantys ir dirbantys nauji asmenys?

  Taip, galima, tokiu atveju būtų užtikrinamas dar efektyvesnis profesinio orientavimo paslaugų teikimas švietimo įstaigose.

 • Ar gali dviem etatais dirbti daugiau nei 4 žmonės?

  Ne, minimali etato norma vienam specialistui yra 0,5 etato.

 • Ar gali būti visi etatai steigiami švietimo pagalbos įstaigoje, nepaisant to, kad kai kuriose tos savivaldybės mokyklose galima įsteigti ir 0,5 ar 1 visą etatą, ir tokiu atveju karjeros specialistai dirbtų kaip viena komanda?

  Taip, tokia galimybė yra. Tai yra savivaldybės sprendimas. Savivaldybė planuoja įdarbinimo būdus ir parenka, jos sprendimu, tinkamiausią ir optimaliausią variantą.

 • Ar šiuo metu mažose mokyklose, kuriose nėra vaikų skaičiaus, kuris užtikrintų 0,5 etato krūvį, dirbantys karjeros specialistai turi būti atleidžiami iš mokyklos ir tik tada įdarbinami centre?

  Savivaldybė sprendžia ir parenka tinkamiausią būdą, kaip būtų galima įdarbinti specialistus.

 • Ar galima paklaida nustatant 0,5 etato krūvį? Jei galima, tai nuo kokio skaičiaus (4,7; 4,8...), ar tokia paklaida griežtai negalima?

  Vadovaujantis Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo IV skyriumi įtvirtinta nuostata: „savivaldybė, įvertinusi etatų pasiskirstymą, nustatytą pagal Aprašo 17 punkto normas, turi teisę priimti sprendimą dėl didesnės ar mažesnės etato dalies paskyrimo švietimo įstaigai, neviršijant 10 procentų nuokrypio. Savivaldybė neturi teisės nustatyti mažesnės etato normos, nei ji nustatyta Aprašo 19 punkte.“

 • Esame įsteigę visose įstaigose po vieną karjeros specialisto etatą. Nuo šių metų planuojame pusę etato finansuoti RRF lėšomis, kitą etato dalį finansuoti iš savivaldybės biudžeto. Ar toks variantas tinkamas?

  Jeigu etato skaičiai atitinka tą nuostatą, kad galima įsteigti bent pusę etato vienam karjeros specialistui, savivaldybė tikrai gali skirti papildomai lėšų.

 • Ar pradinei mokyklai reikėtų steigti etatą?

  Dokumente įtvirtinta norma, kad etatas turėtų būti skiriamas esant 1 500 mokinių (1 – 4 klasėse). Jeigu mokykloje tokio mokinių skaičiaus nėra – tokiu atveju etatą reikėtų steigti centralizuotai.

 • Ką daryti, jei savivaldybėje yra daug mokyklų, turinčių mažą etato dalį?

  Tokiu atveju, nesiekiant minimalios 0,5 etato normos, karjeros specialistai turi būti įdarbinami centralizuotai.

 • Ar galima etatą formuoti vienoje mokykloje, kad karjeros specialistu dirbantysis joje galėtų aptarnauti kitą mokyklą?

  Taip, tokia galimybė yra. Tokiu atveju viena mokykla aptarnauja kitą mokyklą. Nutarimo formuluotė nenustato, kad centralizuotas teikimas turi vykti būtinai per Švietimo pagalbos tarnybą ar pan.

KLAUSIMAI APIE SUTARTIS SU KARJEROS SPECIALISTAIS:

 • Ar gali karjeros specialistai būti įdarbinami su terminuota sutartimi?

  Sutartis su karjeros specialistu turėtų būti neterminuota. Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas nurodo, kad pats finansavimas skirsis per tam tikrą laikotarpį: pradžioje bus naudojamos RRF lėšos, o vėliau – VB, bet priežasčių, kodėl specialistas turėtų būti įdarbintas terminuotai, – nėra. Tačiau įstaigos tokią teisę turi.

 • Ar galima karjeros specialistus įdarbinti nuo spalio 1 d.?

  Stengiamės paleisti visas priemones, kad karjeros specialistai būtų įdarbinami nuo rugsėjo 1 d., tačiau jeigu dėl tam tikrų priežasčių įdarbinti nepavyks, tuomet įdarbinimas gali įvykti ir vėliau.

DĖL MOKYKLŲ REORGANIZACIJŲ, POKYČIŲ:

 • Ką daryti, jeigu nuo rugsėjo 1 d. bus panaikinta mokykla, kaip bus tuomet skirstomi etatai?

  Panaikintos mokyklos mokiniai bus prijungiami prie kitos mokyklos, todėl savivaldybė į tai atsižvelgdama perskaičiuos etatų skaičių. Tokių mokyklų, kurios rugsėjo 1 d. jau bus panaikintos, savivaldybė tiesiog neįtrauks į bendrus skaičiavimus.

DĖL KARJEROS SPECIALISTŲ ĮDARBINIMO, DARBO LAIKO NORMOS, ATLYGINIMO:

 • Ar mokyklos gali priimti darbuotojus dirbti nuo rugsėjo 1 d?

  Taip.

 • Ar įdarbinant karjeros specialistus galioja ta pati tvarka, kaip ir įdarbinant mokytojus, t. y. skelbiama informacija apie atranką Darbo užimtumo tarnybos svetainėje, įstaigos svetainėje, organizuojama atranka ir t. t.?

  Kiekviena įstaiga šiuo atveju veikia pagal tuos procesus, pagal kuriuos veikė anksčiau.
  Jei karjeros specialistas įdarbinimas, pavyzdžiui, Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, tai įdarbinimas vykdomas taip pat pagal galiojančius teisės aktus, atsižvelgiant į įstaigos priėmimo tvarkas.

 • Kas skirs lėšų centralizuotai įdarbintų karjeros specialistų kvalifikacijos išlaidoms, vykimo į darbą išlaidoms, prekių bei priemonių (pvz., kompiuterių, kanceliarijos) įsigijimo ir kt. išlaidoms apmokėti?

  Savivaldybė atsakinga už lėšų skyrimą, jei atsiranda papildomų išlaidų kelionėms, priemonėms ir kt.

 • Kaip skaičiuojamas karjeros specialistų atlyginimas?

  Visa informacija apie įstatymo pakeitimą ir koeficientus šioje nuorodoje:
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f94e6c82fe8311ecbfe9c72e552dd5bd

 • Ar karjeros specialistas turi nekontaktinių valandų? Kiek?

  Visa informacija apie įstatymo pakeitimą ir darbo valandas šioje nuorodoje:
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f94e6c82fe8311ecbfe9c72e552dd5bd

  „27.4. karjeros specialistų, dirbančių švietimo įstaigose, – 36 valandos. Ne daugiau kaip 60 procentų šių darbuotojų darbo laiko skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas, o kita darbo laiko dalis skiriama netiesioginiam darbui su mokiniais (veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo klausimais ir kita).“

 • Kodėl buvo minimas nustatytas 7,7 koeficientas? Jei tai pedagoginiai darbuotojai, tai jų alga turėtų būti skaičiuojama pagal stažą. Prašau patikslinti.

  Imamas koeficiento vidurkis siekiant supaprastinti projekto lėšų perdavimą, bet atlyginimas karjeros specialistams skaičiuojamas vadovaujantis įstatymu, pagal tikslų darbo stažą.

 • Ar keičiantis mokinių skaičiui, keisis užimamo etato dydis? Kaip tai numatyti ir įforminti prieš įdarbinant žmones?

  Perskaičiuojant duomenis sausio 1 d. bus imami duomenys 2022 m. rugsėjo 1 d. iš Duomenų registro, todėl keičiantis mokinių skaičiui keisis ir užimamo etato dydis. Jau spalio mėn. bus galima turėti duomenis ir atitinkamai paruošti sutarties pakeitimą.

DĖL FINANSAVIMO:

 • Ar savivaldybei (mokykloms) finansavimas bus skiriamas skaičiuojant atlyginimo koeficientą 7,7, ar finansavimas bus skiriamas pagal specialistų pedagoginio darbo stažą?

  7,7 yra vidurkis skirstant lėšas, o kai bus nustatytas fiksuotas įkainis, tuomet išmokėjimas bus vykdomas pagal fiksuotą įkainį.